امروزه صنعت کشور، بیش از هر چیز نیازمند نوسازی و به کارگیری نگرش های نوین صنعتی می باشد. روش های کهنه و مرسوم در صنعت کشور، کاهش بهره وری و افت کیفیت را به ارمغان آورده است و این در حالی است که مرزهای صنعت به سرعت در حال گسترش است و اصرار بر روش های سنتی، فاصله ایران را با دنیای صنعتی افزایش خواهد داد. بدین علت ما سعی نمودیم تیمی متشکل از متخصص نرم افزار، سخت افزار و مکانیک بسازیم تا در صنعت کشور ما نقش ایفا کنند.