زمینه های فعالیت :


    مشاوره، نظارت، پژوهش، برنامه ریزی و اجرا در زمینه های مختلف الکترونیکی و کامپیوتری اعم از: